activities

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. วันที่ 17 ตุลาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

“โครงร่างองค์กร (OP) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx”
วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ มธ.ศูนย์รังสิต

ขอเชิญเข้าร่วมตรวจสุขภาพดวงตา

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

กำหนดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-13.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 และลาน 50 ปี (ลานกิจกรรมข้างคณะ)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

ผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย “มองโลกผ่านเลนส์”

ทางคณะฯ ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมประกวด เพื่อให้นักศึกษาเยี่ยมชม ณ ลานกิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างคณะสังคมวิทยาฯ และ Kookmin University

ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 59
18 ส.ค. 59 บรรยายวิชาการ
19 ส.ค. 59 การแสดงดนตรีร่วมสมัยไทยและเกาหลี
20 ส.ค. 59 ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 12.00-18.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 และลานกิจกรรม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และโอกาสเปิดลานกิจกรรมคณะฯ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 12.00-20.00 น.

สัมมนาปฏิบัติการ : การใช้ละครในการเรียนการสอนและการวิจัยทางสังคมวิทยา

กิจกรรมทางวิชาการ วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบ 51 ปี