activities

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 51 ปี

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องโถงบริเวณหน้าห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 49 ปี ร่วมฟังสวดพระปริตร (แบบมอญ) ร่วมโครงการวัฒนธรรมอาหารชาวไทยมุสลิม ชมนิทรรศการภาพถ่าย และเสวนาวิชาการ โดยองค์การนักศึกษาคณะฯ

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน โบว์ลิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ชิงถ้วยรางวัล ชนะเลิศทีมรวม และ MAN OF THE MATCH พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00-19.00 น. ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ – รังสิต

การประกวดภาพถ่ายประกอบความเรียงชาติพันธุ์นิพนธ์ขนาดสั้น “น้ำ: อาคันตุกะ ผู้ไม่คุ้นเคย?”

โครงการวิจัย “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” ขอเชิญนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส่งภาพถ่ายประกอบความเรียงชาติพันธุ์นิพนธ์ขนาดสั้น เพื่อเข้าร่วมประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในนิทรรศการ “น้ำ: อาคันตุกะ ผู้ไม่คุ้นเคย?”

ความเห็นหลังการนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการวิจัย “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

งานวิจัยชุดนี้ (ที่)ไม่เพียงพรรณนาภาพความเป็นไปของชีวิตผู้คน แต่ยังนำเอาภาพเหล่านั้นมาวิพากษ์มายาคติที่คนทั่วไปมีต่อสังคมไทยได้อย่างแหลมคม ที่น่าคิดต่อไปคือ แล้วนักศึกษาจะสามารถนำวิธีการตั้งข้อสงสัยต่อมายาคติดังกล่าว ไปทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ตนเองคุ้นเคยในชีวิตปกติประจำวันของตนเองได้หรือไม่ และจะสามารถมองทะลุมายาคติที่เคยมีต่อตนเอง มายาคติอื่นๆ ที่ตนมีต่อคนอื่น ในทำนองเดียวกับที่พวกเขามีต่อสังคมผู้รับน้ำได้หรือไม่

การบรรยาย “บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการและฟื้นฟูชุมชนหลังเหตุอุทกภัย พ.ศ.2554”

การบรรยายหัวข้อ “บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการและฟื้นฟูชุมชนหลังเหตุอุทกภัย พ.ศ.2554” โดย นักพัฒนาชุมชน และ ผู้นำอาสาสมัครพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย

ภาพยนตร์ในชั้นเรียน: The Help ชีวิต-วัตถุของการศึกษา

โครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์​ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.2554” ขอเชิญนักศึกษาร่วมชมภาพยนตร์ในชั้นเรียนเรื่อง The Help พร้อมสนทนาในหัวข้อ “ชีวิต-วัตถุของการศึกษา” วัน-เวลา: วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 16.30 น.

การบรรยาย “การเก็บข้อมูลภาคสนาม: ทฤษฎีและการปฏิบัติ” โดย ดร. นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ดร. นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาบรรยายเปิดชั้นเรียนในโครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์​ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.2554”

คำกล่าวแนะนำโครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร อ่านในการนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) วันที่ 22 มิถุนายน 2555

การนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)