chstudy

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีน และการปรับตัวของชนบท: บทเรียนสำหรับประเทศไทย

ผู้ประสานงานชุดโครงการ: รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์
ผู้วิจัย: อาจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และ อาจารย์ คมกฤช ธาราวิวัฒน์
ปีที่ทำวิจัย: 2554

บทความ (ภาษาจีน): การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนและการปรับตัวของชนบท

บทความ (ภาษาจีน) “การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนและการปรับตัวของชนบท”​​ โดย อาจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และ อาจารย์คมกฤช ธาราวิวัฒน์
ส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การพัฒนาอุตสาหกรรมและการปรับตัวของชนบท: บทเรียนสำหรับประเทศไทย
กรณีศึกษาเมืองเจิ้งโจวและเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู” (2554)

นคราภิวัฒน์กับผลกระทบต่อภาคชนบทจีน: มหานครฉงชิ่งและมณฑลเจ้อเจียง เมืองหางโจว

ผู้ประสานงานชุดโครงการ: รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์
ผู้วิจัย: อาจารย์กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์
ปีที่ทำวิจัย: 2554