udomluck

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)

ฉบับ “อดีต สำคัญไฉน?” บรรณาธิการโดย อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล

การจัดการมรดกวัฒนธรรม กรณีเขตเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา

การบริหารจัดการของ APSARA มีหลายองค์ประกอบที่จะเป็นประโยชน์และสมควรที่ประเทศไทยน่าจะลองรับมาปรับใช้ เพื่อให้การจัดการมรดกวัฒนธรรมของไทย มีการกระจายอำนาจ รวมไปถึงตรวจสอบการทำงานเพื่อสร้างมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันได้

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชน ชุมชนตลาดล่าง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การทำงานร่วมกับชุมชน การจัดการมรดกวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ศึกษา เข้าร่วมโครงการวันที่ 9-12 สิงหาคมนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สุวรรณภูมิในพิพิธภัณฑ์ของอาเซียน: การเมืองในห้องจัดแสดง

บทความโดย อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล จากหนังสือ 25 ปีพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530-2555