postgraduate

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท–ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 “มนุษย์-พ้นมนุษย์”

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ทางออนไลน์ผ่าน Zoom และ facebook Live: tusocant