samerchai

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม (ปีที่ 2)

โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม

ประชุมการนำเสนอผลงานประจำปี โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ วันจันทร์ที่ 19 และอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

จิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม

หนังสือ จิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม เล่มที่ 1 ตัวบท และ เล่มที่ 2 ภาพประกอบและคำอธิบาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award ประจำปี 2558-2559 ด้านมนุษยศาสตร์

ศาสตร์ อศาสตร์: เข้ามาข้างนอก ออกไปข้างใน

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับParagraph Publishing (2559) บทนำ ศาสตร์-อศาสตร์ เข้ามาข้างนอก ออกไปข้างใน จันทนี เจริญศรี ปาฐกถา “ศาสตร์” กับ “สหวิทยาการ”: กระบวนทัศน์และความท้าทายในโลกวิชาการสมัยใหม่ เสมอชัย พูลสุวรรณ ข้ามศาสตร์ ประวัติศาสตร์กับความหมาย เมื่อความตายกลายเป็นตาราง ศุภวิทย์ ถาวรบุตร นายเถื่อน กับ นายคำ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ศาสตร์-อศาสตร์ ศาสตร์-อศาสตร์: มานุษยวิทยา ณ จุดเปลี่ยนทางภววิทยา โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ความไม่(เคย)เป็นสมัยใหม่ของศาสตร์-อศาสตร์ อวัตถุวิสัย อมนุษยนิยม และเครือข่าย-ผู้กระทำ ของ บรูโน ลาตูร์ จักรกริช สังขมณี ปก: สกลชนก เผื่อนพงษ์ บางส่วนจากบทบรรณาธิการ: ศาสตร์-อศาสตร์ เข้ามาข้างนอก […]

ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2558

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ในโอกาสที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2558

วิทยานิพนธ์จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่วิทยานิพนธ์ “ลิง กับ คน: ไพรเมทวิทยาเชิงชาติพันธุ์ของลิงแสม (Macaca fascicularis) ณ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร” โดย เวธัส โพธารามิก ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก จากการพิจารณาวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

“ศาสตร์” กับ “สหวิทยาการ”: กระบวนทัศน์และความท้าทายในโลกวิชาการสมัยใหม่

ปาฐกถาเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อประโยชน์แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และบุคคลที่สนใจทั่วไป โดย ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.

เข้า-ออก สนาม: งานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและบทสังเคราะห์จากสนามของมหาบัณฑิต

ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ท่าพระจันทร์

ปาฐกถาพิเศษ: “ฉาน” ร่วมสมัย ในบริบทธำรงชาติพันธุ์

ปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบ 48 ปี โดย ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00-12.00 น.