anthropology

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2540-2544

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา และ สาขามานุษยวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2540-2544

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2535-2539

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา และ สาขาวิชามานุษยวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2530-2534

วันดี สันติวุฒิเมธี: นักมานุษยวิทยาบนชายขอบตะวันตก

วันดี สันติวุฒิเมธี บรรณาธิการนิตยสาร สาละวินโพสต์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) ปีการศึกษา 2544

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

รายนามคณาจารย์สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2530-2534

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา และ สาขาวิชามานุษยวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2530-2534

เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา

รายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้าและภาพยนตร์ที่ให้ชมล่วงหน้า สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555