yukti

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

วิวาทะมานุษยวิทยา: วิถีทฤษฎีและวิธีวิทยา

ยุกติ มุกดาวิจิตร (2564)
จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สยามปริทัศน์

มองเรื่องเล็ก ให้เป็นเรื่องใหญ่

ยุกติ มุกดาวิจิตร เขียน
สำนักพิมพ์ปาตานีฟอรั่ม จัดพิมพ์

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

ระหว่างคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับ Lahor Arts Council
ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

จากรักโรแมนติกสู่การต่อสู้ทางชนชั้น: อ่าน “ส่งชู้สอนสาว” วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตดำในเวียดนาม

โดย ยุกติ มุกดาวิจิตร
โครงการเอกสารทางวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ฉบับ “โลกดิจิทัล” บรรณาธิการโดย ยุกติ มุกดาวิจิตร

สัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมสานสัมพันธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SuperSOC) ครั้งที่ 10
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 | 08.00 – 14.30 น.
อาคารบรรยายรวม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย Actor-Network Theory (ANT)

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 || เวลา 9.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา รุ่นแรกของประเทศไทย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558 นับเป็นดุษฎีบัณฑิตสาขามานุษยวิทยารุ่นแรกของประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559

พาสังคมไทยไปให้ถึง:
ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เสวนาวิชาการ “รัฐธรรมนูญของปวงชนจากหลากหลายมิติ”

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์