ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557

  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

  สำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี (ภาคปกติ) ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 11 กันยายน 2557

  การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

  วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องโครงการบัณฑิตศึกษา และห้องโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  บอลไทย-บอลโลก: กีฬา สินค้า วัฒนธรรมประชานิยม

  วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขามานุษยวิทยา

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขามานุษยวิทยา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557

  อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้รับรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2557

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ และ อาจารย์วาทินีย์ วิชัยยา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2557 ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557