Thai and Korean Cultures in Modern Era

  Wednesday 22 Oct, 2014, Sociology and Anthropology PhD Program Meeting Room 4th Floor, Faculty of Social Administration buliding,
  Thammasat University (Thaprachan Campus)

  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จากพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จากพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

  สัมมนาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2557

  วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

  ผลการประกวดข้อเขียน “ตัวตน-ชีวิต ในสังคมพหุชาติพันธุ์”

  ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรรมร่วมสมัย (CCSCS) ประกาศผลการตัดสินรางวัลการประกวดข้อเขียนทางวิชาการประจำปี 2557

  ผลการประกวดภาพถ่าย “มองโลกผ่านเลนส์”

  แจ้งผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย สำหรับส่งเสริมให้
  นักศึกษานำเสนอความคิดและมุมมองผ่านการบันทึกภาพถ่าย
  จากประสบการณ์ภาคสนาม

  พลเมืองที่รัฐปรารถนา: ข้อพินิจการสร้างพลเมืองของชาติในพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

  โดยอาจารย์ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
  ร่วมอภิปรายโดย อาจารย์อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
  วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น.

  การจัดการอารมณ์ในชีวิตแต่งงาน

  สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 3/2557
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
  วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 9.30-12.30 น.

  ตารางเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพบอาจารย์ที่ปรึกษา

  หนึ่งทศวรรษมานุษยวิทยาและสังคมวิทยากับการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

  สัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09:00-17:00 น.