ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขามานุษยวิทยา

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขามานุษยวิทยา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กัีนยายน 2557

  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้โปรแกรม One Search และ การสืบค้นและอ้างอิงเอกสารด้วยโปรแกรม Endnote ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 309 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  มายา(ทัศน)คติของโพล: วิธีวิทยาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด

  ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาวิชาการ “มายา(ทัศน)คติของโพล: วิธีวิทยาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด” วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์

  Slow Anthropology: Negotiating Difference in Southeast Asia

  โดย Hjorleifur Jonsson (Arizona State University วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ส่วนหนึ่งของกิจกรรมวิชาการ เข้านอกออกใน อุษาคเนย์ ครั้งที่ 1

  วิทยานิพนธ์จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่วิทยานิพนธ์ “ชีวิตและการทำงานของแรงงานหญิงนวนคร: การจัดการเวลาและสร้างตัวตนผ่านการให้ความหมายกับเวลา″ โดย นฤมล กล้าทุกวัน ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

  สังคมช่วงเปลี่ยนผ่าน : ข้อท้าทาย ความรู้ และปฏิบัติการ

  ขอเชิญร่วมงานสัมมนานานาชาติกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 – 17.15 น. ณ ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

  Delta Ontologies: Infrastructural Transformations in Southeast Asia

  สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 1/2557
  วิทยากร Atsuro Morita || Casper Bruun Jensen
  ร่วมอภิปรายโดย จักรกริช สังขมณี
  วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-12.30 น.

  วัฒนธรรม “รัก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และวัดผลในสังคมที่หลากหลาย

  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557
  ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  ชั้น 4 อาคารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

  การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ

  ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อประโยชน์แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และบุคคลที่สนใจทั่วไป โดย ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.