ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

  การประชุมประชาคมฯ วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.
  เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 9.00-15.00 น.

  ความขัดแย้งและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด (impunity) ในสังคมไทย

  เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519
  วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 – 15.30 น.
  ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  35 | 53 หนุ่มสาวในห้วงของการเปลี่ยนผ่าน

  สัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น.
  ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ ซั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

  ประกาศสรรหาคณบดี

  เนื่องจากคณบดีจะดำรงตำแหน่งครบวาระ มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการสรรหา ตามพระราชบัญญัติและข้อบังคับฯ ดังนี้

  ผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย “มองโลกผ่านเลนส์”

  ทางคณะฯ ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมประกวด เพื่อให้นักศึกษาเยี่ยมชม ณ ลานกิจกรรม

  สัมมนาวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต “มองคน สะท้อนสังคม”

  วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

  โครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร : One Day at the Museums

  ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี และ Tooney Venue ( Toy Museum ) ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

  ตารางเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

  ตารางเวลา ห้องพัก เบอร์ติดต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างคณะสังคมวิทยาฯ และ Kookmin University

  ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 59
  18 ส.ค. 59 บรรยายวิชาการ
  19 ส.ค. 59 การแสดงดนตรีร่วมสมัยไทยและเกาหลี
  20 ส.ค. 59 ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ความ(ไม่)แปลกแยก: 
บทสนทนาว่าด้วยความ(ไม่)เป็นอื่นในปฏิบัติการทางศิลปะและชาติพันธุ์วรรณา

  เสวนาปิดท้ายนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Human AlieNation
  วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร