ตารางเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

  ตารางเวลา ห้องพัก เบอร์ติดต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างคณะสังคมวิทยาฯ และ Kookmin University

  ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 59
  18 ส.ค. 59 บรรยายวิชาการ
  19 ส.ค. 59 การแสดงดนตรีร่วมสมัยไทยและเกาหลี
  20 ส.ค. 59 ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ความ(ไม่)แปลกแยก: 
บทสนทนาว่าด้วยความ(ไม่)เป็นอื่นในปฏิบัติการทางศิลปะและชาติพันธุ์วรรณา

  เสวนาปิดท้ายนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Human AlieNation
  วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

  วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.00 น.
  ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
  กลุ่มสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ย้อนรอยสังคมวิทยา: เส้นทางศาสตร์ว่าด้วยสังคม

  วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 || เวลา 16.00 – 18.00 น.
  ร้าน B2S สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

  การประชุมวิชาการประจำปี กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559

  พาสังคมไทยไปให้ถึง:
  ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ICONSIAM Heritage Museum: ทางเลือกใหม่ของพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติ?

  วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 – 16.30 น.
  ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  รับสมัครนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

  สำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี (ภาคปกติ) ยื่นใบสมัครภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559