เลื่อนการประกาศผลการออกแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

  จากกำหนดเดิม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันที่ 11 มีนาคม 2559 รายละเอียด ดังนี้

  ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

  สัมมนาวิชาการ บ้านเชียง : ปฐมบทโบราณคดีไทย

  วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ (ริมน้ำ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2559

  ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2558

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ในโอกาสที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2558

  สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

  วันศุกร์เเละเสาร์ที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา อาคารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

  วงศาวิทยาฟูโกต์ไทย

  เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือ อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์ โดย กลุ่มศึกษาทฤษฎี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา || วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

  สัมผัสมลายูผ่านหนังสือ “มลายูที่รู้สึก”

  6 พฤศจิกายน 2558 || 17.00-19.30 น. ณ ร้านหนังสือเดินทาง ถ.พระสุเมรุ พระนคร กรุงเทพฯ