Beyond the Continental Straitjacket: Flows and Spaces in Asian Studies

  ปาฐกถาสาธารณะโดย Professor Willem van Schendel วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอกคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

  ออกมาข้างใน เข้าไปข้างนอก: สู่ปีที่ 51 ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ในวาระ 50 ปีนี้ คณะฯ เห็นว่า แทนที่เราจะรำลึกย้อนหลัง สู้เราลองคิดกันไปข้างหน้าไม่ดีกว่าหรือ เราจะลองคิดไปข้างหน้าดูว่า ในอีก 50 ปีข้างหน้า ทิศทางของคณะฯ น่าจะไปทางไหน แต่กระนั้นก็ตาม เราก็ต้องคิดไปข้างหน้าบนต้นทุนทางความรู้และต้นทุนทางเครือข่ายสังคมที่เรามีอยู่

  กองทุน “กึ่งศตวรรษ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ขอเชิญชวนบริจาคเพื่อจัดตั้งกองทุน “กึ่งศตวรรษ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” พร้อมรับของที่ระลึกตราสัญลักษณ์คณะฯ และตราสัญลักษณ์งาน 50 ปีฯ (ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด)

  “เหลียวหลังแลหน้าสถานการณ์คนจน”

  ขอเชิญร่วมเวทีสาธารณะ วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557
  เวลา 8.00-15.15 น. ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์
  อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์

  Begin Again: งานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต สกว.

  วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

  นัยทางสังคมและการเมืองของมหาอุทกภัย 2554

  สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 4/2557 การนำเสนอผลงานของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนวิจัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.
  วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น.