ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2558

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ในโอกาสที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2558

  สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

  วันศุกร์เเละเสาร์ที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา อาคารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

  วงศาวิทยาฟูโกต์ไทย

  เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือ อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์ โดย กลุ่มศึกษาทฤษฎี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา || วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

  สัมผัสมลายูผ่านหนังสือ “มลายูที่รู้สึก”

  6 พฤศจิกายน 2558 || 17.00-19.30 น. ณ ร้านหนังสือเดินทาง ถ.พระสุเมรุ พระนคร กรุงเทพฯ

  Chams: The Patchwork Minorities in the changing World

  5 พฤศจิกายน 2558 || 9.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ท่าพระจันทร์

  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2558

  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขามานุษยวิทยา

  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2558

  วิทยานิพนธ์จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่วิทยานิพนธ์ “ลิง กับ คน: ไพรเมทวิทยาเชิงชาติพันธุ์ของลิงแสม (Macaca fascicularis) ณ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร” โดย เวธัส โพธารามิก ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก จากการพิจารณาวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

  The Plain of Jars of Laos: Colonial Archaeology or the birth of French Prehistoric Research?

  A public talk by Lia Genovese
  Wednesday, 21 October, 2015, 13.30-16.30 hrs.
  PhD Programme Meeting Room, Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University, Tha Prachan