ผลการประกวดข้อเขียน “ตัวตน-ชีวิต ในสังคมพหุชาติพันธุ์”

  ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรรมร่วมสมัย (CCSCS) ประกาศผลการตัดสินรางวัลการประกวดข้อเขียนทางวิชาการประจำปี 2557

  ผลการประกวดภาพถ่าย “มองโลกผ่านเลนส์”

  แจ้งผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย สำหรับส่งเสริมให้
  นักศึกษานำเสนอความคิดและมุมมองผ่านการบันทึกภาพถ่าย
  จากประสบการณ์ภาคสนาม

  พลเมืองที่รัฐปรารถนา: ข้อพินิจการสร้างพลเมืองของชาติในพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

  โดยอาจารย์ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
  ร่วมอภิปรายโดย อาจารย์อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
  วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น.

  การจัดการอารมณ์ในชีวิตแต่งงาน

  สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 3/2557
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
  วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 9.30-12.30 น.

  ตารางเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพบอาจารย์ที่ปรึกษา

  หนึ่งทศวรรษมานุษยวิทยาและสังคมวิทยากับการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

  สัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09:00-17:00 น.

  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขามานุษยวิทยา ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557

  การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ : ทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวไทย?

  ขอเชิญร่วมโครงการสรวลเสวนาปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
  วันจันทร์ที่ 15 ก.ย. 57 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย
  โครงการปริญญาเอก ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือนกันยายน 2557

  ขอเชิญรับชมปฏิทินโครงการสัมมนา อบรม ประชุมวิชาการ

  ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขามานุษยวิทยา

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขามานุษยวิทยา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557