Social Sciences and Humanities Dialogues | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3

  Social Sciences and Humanities Dialogues
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3
  Monday, 23 April 2018 | 2-5pm
  Thammasat University, Tha Prachan

  ขอเชิญเยี่ยมชมงานจัดแสดง

  ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 28 ธ.ค. 61
  เวลาทำการ 9.30 – 15.30 น.
  ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  มธ. ศูนย์รังสิต

  บรรยากาศงาน สานสัมพันธ์สังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10

  ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ภาวะสุ่มเสี่ยงของสิทธิที่พักอาศัยของแรงงานไทยในเกาหลีใต้

  ขอเชิญร่วมฟังบรรยายสาธารณะ
  วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 61 เวลา 14.00-17.00 น.
  ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก
  ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

  สัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

  ส่วนหนึ่งของกิจกรรมสานสัมพันธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SuperSOC) ครั้งที่ 10
  วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 | 08.00 – 14.30 น.
  อาคารบรรยายรวม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  Social Sciences and Humanities Dialogues | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 1

  Social Sciences and Humanities Dialogues
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 1
  Monday, 5 March 2018 | 2-5pm
  Thammasat University, Tha Prachan

  งานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 53 ปี

  ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
  รักษาการแทนอธิการบดี
  ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดี