• http://wp.me/p2IvQw-4Zv

  ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอความเห็นในการสรรหาอธิการบดี

  วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
  ณ ห้องออดิธอเรี่ยม 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  มธ. ศูนย์รังสิต  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

  วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
  ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

  วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-13.00 น. ณ โครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  เวทีเสวนา อีสานกลางกรุง ครั้งที่ 2: 3 ปี การพัฒนาบนคราบน้ำตาประชาชน

  วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร
  ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์