ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

  การประชุมวิชาการประจำปี กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559

  พาสังคมไทยไปให้ถึง:
  ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ICONSIAM Heritage Museum: ทางเลือกใหม่ของพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติ?

  วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 – 16.30 น.
  ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  รับสมัครนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

  สำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี (ภาคปกติ) ยื่นใบสมัครภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559

  “กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ 2”

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ร่วมกับ อพท. แถลงข่าวเปิดตัว 11 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ปีล่าสุด

  แจ้งรายละเอียดวันสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2559

  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 มิ.ย. 59 ให้นำหลักฐานต้นฉบับและสำเนามาแสดง รายละเอียดดังนี้

  ประกาศด่วน เรื่อง สทศ. ปรับคะแนน O-NET

  เนื่องจาก สทศ. มีการปรับคะแนน O-NET ขอให้ผู้สมัครหลักสูตรสาขาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 59 ก่อนเวลา 16.00 น.

  สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

  วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์