บรรยายสาธารณะ “Science and Technology Studies Across the Region”

  วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
  ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก ชั้น 4
  อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  “รำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์: 10 ปีที่จากไป”

  วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 7.00 – 20.00 น.
  ณ ลานประติมากรรมอนุสรณ์ 6 ตุลา หน้าหอประชุมใหญ่
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  โครงการสัมมนาเสนอบทความและรับฟังความคิดเห็น “ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย” (Social Life on the Move)

  วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 | 9.30 – 16.30 น.
  ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  “การเมืองคนดี”: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

  วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 | 9.00 – 17.00 น.
  ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  [CFP] สัมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

  ขอเชิญส่งบทความวิชาการมทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี เข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานสัมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

  ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  วิทยานิพนธ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558