เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม (ปีที่ 2)

  โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
  วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

  ระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. วันที่ 17 ตุลาคม 2560  งานเกษียณอายุราชการ ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความขอบคุณ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  โลกวิชาการ โลกสาธารณะ และโลกส่วนตัวของผู้หญิง

  วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30- 16:30 น.
  ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

  วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น.
  ศูนย์รังสิต : ห้องประชุม ชั้น 2
  ท่าพระจันทร์ : ห้องโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 3  ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอความเห็นในการสรรหาอธิการบดี

  วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
  ณ ห้องออดิธอเรี่ยม 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  มธ. ศูนย์รังสิต  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

  วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
  ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

  วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-13.00 น. ณ โครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์