เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม

  ประชุมการนำเสนอผลงานประจำปี โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ วันจันทร์ที่ 19 และอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  จันทวิภา อภิสุข: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสังคมวิทยา) ปีการศึกษา 2558

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับมอบปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยา ประจําปีการศึกษา 2558 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

  การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยทฤษฎี Structuration

  กิจจกรมวิชาการโดยความร่วมมือโดย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 || 9.00-15.00 น.

  Contemporary Right-Wing Extremism in Europe and the US

  เสวนาวิชาการว่าด้วยขบวนการขวาจัดร่วมสมัยในยุโรปและอเมริกา
  วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น.
  ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  มธ. ท่าพระจันทร์

  สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

  วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

  ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

  การประชุมประชาคมฯ วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.
  เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 9.00-15.00 น.