Capital Flows and Okinawan “Soft Power” in Southeast Asia: Examining the Thai Case

  การบรรยายพิเศษโดย Dr Johanna Zulueta วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

  รับสมัครนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

  สำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี (ภาคปกติ) ยื่นใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558

  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

  วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องโครงการบัณฑิตศึกษา เเละห้องโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์

  เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 ก.ค. 58 เป็นต้นไป

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

  ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข: สถาปนิกผู้วางรากฐานให้กับวงการสื่อทางเลือกและสื่อภาคประชาชนของไทย

  ผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี (พ.ศ. 2558)