สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

  วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

  ขอเชิญนักศึกษาแจ้งความจำนงเสนอชื่อเพื่อรับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ประจำปี 2559

  ภายในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด ดังนี้

  กำหนดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

  วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 12.00-18.00 น.
  ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 และลานกิจกรรม
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษในรายวิชา สว.338 สังคมวิทยาเยาวชน

  Professor Gary Fry ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรายวิชา สว.338 สังคมวิทยาเยาวชน เผยแพร่แก่ผู้สนใจเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

  งานสัมมนารายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม

  วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.30-13.00 น.
  ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 3
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และโอกาสเปิดลานกิจกรรมคณะฯ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 12.00-20.00 น.