“กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ 2”

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ร่วมกับ อพท. แถลงข่าวเปิดตัว 11 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ปีล่าสุด

  แจ้งรายละเอียดวันสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2559

  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 มิ.ย. 59 ให้นำหลักฐานต้นฉบับและสำเนามาแสดง รายละเอียดดังนี้

  ประกาศด่วน เรื่อง สทศ. ปรับคะแนน O-NET

  เนื่องจาก สทศ. มีการปรับคะแนน O-NET ขอให้ผู้สมัครหลักสูตรสาขาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 59 ก่อนเวลา 16.00 น.

  สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

  วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

  ขอเชิญนักศึกษาแจ้งความจำนงเสนอชื่อเพื่อรับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ประจำปี 2559

  ภายในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด ดังนี้

  กำหนดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

  วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 12.00-18.00 น.
  ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 และลานกิจกรรม
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษในรายวิชา สว.338 สังคมวิทยาเยาวชน

  Professor Gary Fry ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรายวิชา สว.338 สังคมวิทยาเยาวชน เผยแพร่แก่ผู้สนใจเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป