เสวนาสาธารณะสังคมวิทยามานุษยวิทยา “สังคมวิทยา-มานุษยวิทยากับโลกปัจจุบัน”

  วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.
  ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก ชั้น 4
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ

  วันพุธที่ 8 พฤจิกายน 2560 เวลา 13:30-16:00 น.
  ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก ชั้น 4
  อาคารคณะสังคมสงเคราะห์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 “สังคม วัฒนธรรม เเละสรรพสิ่ง”

  วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

  เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม (ปีที่ 2)

  โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
  วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

  ระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. วันที่ 17 ตุลาคม 2560

  งานเกษียณอายุราชการ ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความขอบคุณ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

  โลกวิชาการ โลกสาธารณะ และโลกส่วนตัวของผู้หญิง

  วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30- 16:30 น.
  ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

  วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น.
  ศูนย์รังสิต : ห้องประชุม ชั้น 2
  ท่าพระจันทร์ : ห้องโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 3