กำหนดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

  วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 12.00-18.00 น.
  ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 และลานกิจกรรม
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษในรายวิชา สว.338 สังคมวิทยาเยาวชน

  Professor Gary Fry ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรายวิชา สว.338 สังคมวิทยาเยาวชน เผยแพร่แก่ผู้สนใจเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

  งานสัมมนารายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม

  วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.30-13.00 น.
  ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 3
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และโอกาสเปิดลานกิจกรรมคณะฯ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 12.00-20.00 น.

  ประกาศผลการตัดสินออกแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

  คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งผลการพิจารณา ดังนี้

  เรื่องราว-เรื่องลาว: ประสบการณ์นักวิจัยไทยในลาว บนเส้นทางสู่ปี 2020

  วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์