คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 ธิติสุทธิ์ พู่จิตร์กานนท์ (พูม) ประธาน สิริยากร เย็นฉ่ำ (มิ้งค์) รองประธาน จารีกานต์ คงถาวร (ตินติน) เลขานุการ ภัทราพร ไชยรัตน์ (เหมียว) เหรัญญิก วชิรวิชญ์ จิรพัฒน์ธนาโชค (ภัทร) เหรัญญิก ไอลีน โอชิม่า (ไอลีน) ประชาสัมพันธ์ ธมนวรรณ นิรันดร์สุข (มีมี่) กีฬา ภัททิยา สุวรรณภักดี (ผักกาด) วิชาการ แซมเซอร์ สหรัตนพันธ์ (แซม) สวัสดิการ ปาณิสรา พิมพ์สุวรรณ์ (มอลต์) วัฒนธรรม นจิรา ออมทรัพย์ (ป่าน) สันทนาการ พิมพ์วิมล ไชยขันธุ์ (ไนน์) ทะเบียน โชติกานต์ บุลชัยยุวัฒน์ (โมโม) […]

บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 3 ส.ค. 65 ณ ห้อง SC 1002 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต