ccscs-events

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

“การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเพื่อออกแบบนโยบายการศึกษา :
จากฐานข้อมูลถึงการออกแบบนโยบาย” วันที่ 7-8 ส.ค. 62
เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บรรยากาศงานสัมมนาประจำปีศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

“กรุงเทพฯ เมืองฟ้า” เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 61
ณ ห้องอเนกประสงค์ริมน้ำ ชั้น 1
คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

35 | 53 หนุ่มสาวในห้วงของการเปลี่ยนผ่าน

สัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น.
ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ ซั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

ความ(ไม่)แปลกแยก: 
บทสนทนาว่าด้วยความ(ไม่)เป็นอื่นในปฏิบัติการทางศิลปะและชาติพันธุ์วรรณา

เสวนาปิดท้ายนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Human AlieNation
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่องราว-เรื่องลาว: ประสบการณ์นักวิจัยไทยในลาว บนเส้นทางสู่ปี 2020

วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สามัญดิจิทัล: พหุลักษณ์ของเทคโนโลยีสื่อและข้อมูลในสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย

งานสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2558 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ ซั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

ชวนถก ‘ชาติ’ และ ‘ชาติพันธุ์’

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 17.00-19.00 น.
ณ ห้องไอยรา ชั้น 2 ร้านอาหารบ้านจิม ทอมป์สัน พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน ซอยเกษมสันต์ 2

สังวาลย์มรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป

วิทยากร ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
ร่วมแลกเปลี่ยนโดย ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ท่าพระจันทร์

บทบาท กสทช. ภายใต้เศรษกิจ-สังคมดิจิทัล: ร่างกฎหมายดิจิทัลฯ ตอบโจทย์หรือไม่?

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พลเมืองที่รัฐปรารถนา: ข้อพินิจการสร้างพลเมืองของชาติในพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

โดยอาจารย์ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
ร่วมอภิปรายโดย อาจารย์อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น.