social research

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท–ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563 “พื้นที่ หนี้สิน โรงเรียน อำนาจ ผัสสะ”

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บรรยากาศวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

เมือวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC4001 ห้อง SC4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
(SC) และห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC 4001 ห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) และห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมวิทยาฯ มธ. ศูนย์รังสิต

สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับเข้าศึกษาในคณะสังคมวิทยาฯ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (ฉบับเปลี่ยนสถานที่สัมภาษณ์) โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-13.00 น. ณ โครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์