ข่าวสารปริญญาตรี

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง การจดทะเบียนรายวิชา และการชำระเงินค่าจดทะเบียนของนักศึกษาสาขาการวิจัยทางสังคม

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนรายวิชา และการชำระเงินค่าจดทะเบียนของนักศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

VIDEO: จิตวิญญาณธรรมศาสตร์

ผลงานจากการประกวดสื่อวิดีทัศน์ภายใต้หัวข้อ “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2556

ขอเชิญร่วมอบรมตอนเย็น

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจอบรมคอร์สต่างๆตอนเย็น สนใจเชิญมาลงชื่อได้ที่พี่ลี้ ห้องสำนักงานฯ ชั้น 2

potlatch ฉลองวันปิดภาค 1/2555

ขอเชิญร่วมงานเลี้ยง potlatch ฉลองวันปิดภาคการศึกษา 1/2555 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานด้านข้างคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

การอบรมสำหรับนักศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2555

ขอเชิญนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้สนใจ เข้ารับการอบรม Photoshop, InDesign และการเขียน resume ฟรี!

เค้าโครงการบรรยาย วิชา ร.211 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2555

ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ สุนทรารักษ์

ตารางการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาภาค 1 ปีการศึกษา 2555

วัน-เวลาการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาที่ 1/255

การแก้ไขหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป และหลักสูตรของสถาบันภาษา ฉบับ พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2552

การแก้ไขหลักสูตรดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2555

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2555

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2555
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคาร SC