ข่าวสารปริญญาตรี

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ตารางเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้โปรแกรม One Search และ การสืบค้นและอ้างอิงเอกสารด้วยโปรแกรม Endnote ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 309 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และวัดผลในสังคมที่หลากหลาย

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

สนามเด็กเล่น 49/01: การนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2556

สนาม: สนามของประสบการณ์
เด็ก: ก้าวแรกของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา
เล่น: เพื่อเรียนรู้ความเป็นคน

มหกรรมผลงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยนักศึกษาสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ประจำปีการศึกษา 2556

วันจันทร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ภาคการศึกษา 1/2556

โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนศึกษารายวิชา สม.418 และ สม.419 ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาในคณะฯ

รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนปีการศึกษา 2556

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2556

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ขอแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง การจดทะเบียนรายวิชา และการชำระเงินค่าจดทะเบียนของนักศึกษาสาขาการวิจัยทางสังคม

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนรายวิชา และการชำระเงินค่าจดทะเบียนของนักศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

VIDEO: จิตวิญญาณธรรมศาสตร์

ผลงานจากการประกวดสื่อวิดีทัศน์ภายใต้หัวข้อ “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2556