saipin

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ฟรอยด์: ความรู้ฉบับพกพา

Anthony Storr เขียน || สายพิณ ศุพุทธมงคล แปล
จัดพิมพ์โดย bookscape (2562)

หนูนิ้วโป้ง: วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมนุษย์มิลเลนเนียล

สายพิณ ศุพุทธมงคล แปลจาก Petite Poucette | Thumbelina: The Culture and Technology of Millennials โดย Michel Serres (Paragraph x TUsocanth 2018)

สัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมสานสัมพันธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SuperSOC) ครั้งที่ 10
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 | 08.00 – 14.30 น.
อาคารบรรยายรวม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พระมหากษัตริย์-ขุนนาง: นาย-ไพร่ ในโครงสร้างสังคมไทยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์

สายพิณ ศุพุทธมงคล | บรรณาธิการ
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ (2560)

สิงสาราสัตว์: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และสัตว์ศึกษา

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ | บรรณาธิการ
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ (2560)

วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบปีที่ 52

17 กุมภาพันธ์​ 2560 || 9.00-17.30 น. || พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา รุ่นแรกของประเทศไทย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558 นับเป็นดุษฎีบัณฑิตสาขามานุษยวิทยารุ่นแรกของประเทศไทย

ชวน “homo ludens” มา “เล่น” สงกรานต์

เมื่อคิดเช่นนี้ การเล่นก็ต้องมาก่อนประเพณี และยังเป็นไปได้มากว่าเล่นไปๆ สัญลักษณ์ “ศักดิ์สิทธิ์” ทั้งหลายที่มาทีหลังค่อยๆ มาเกาะเกี่ยวการเล่น ทำให้การเล่นกลายเป็นพิธีกรรม แล้วเราก็เลยมีประเพณีสงกรานต์อันศักดิ์สิทธิ์ และการเล่นสาดน้ำที่สามานย์

ผู้คน ความรู้สึกไม่มั่นคง พื้นที่สาธารณะ และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในชายแดนใต้

ขอเชิญรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ ของโครงการวิจัย “ผู้คน ความรู้สึกไม่มั่นคง พื้นที่สาธารณะ และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในชายแดนใต้” วันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 09.30-12.00 น.

เข้า-ออก สนาม: งานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและบทสังเคราะห์จากสนามของมหาบัณฑิต

ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ท่าพระจันทร์