southeast asia

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

มานุษยวิทยาอุษาคเนย์

มานุษยวิทยาอุษาคเนย์(The Anthropology of Southeast Asia)ดร.พิเชฐ สายพันธ์จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2564) หนังสือ มานุษยวิทยาอุษาคเนย์ (The Anthropology of Southeast Asia) เล่มนี้เป็นหนังสือภาคภาษาไทยที่พยายามบูรณาการความรู้ทางมานุษยวิทยากับการศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นที่รับรู้ เข้าใจ อย่างกว้างขวางมากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทร รวมถึงแสดงประเด็นทางการศึกษาที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นรัฐ ชาติพันธุ์ เพศ เมือง และแนวทางการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่ คือการเคลอนย้ายศึกษา การศึกษาข้ามพรมแดน อันทำให้เกิดลักษณะ “มานุษยวิทยาข้ามพรมแดน” ขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้องทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาตรี ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั่วถึง หนังสือได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำราจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560 และโครงการหนังสือวิชาการที่น่าพิมพ์ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้จัดพิมพ์และจำหน่ายในราคาย่อมเยา

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม (ปีที่ 3)

โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

สายสตรีท: มานุษยวิทยาข้างถนนในมะนิลา

บุญเลิศ วิเศษปรีชา 2561
จัดพิมพ์โดย WAYofBOOK

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ฉบับ “เถรวาทในเอเชียอาคเนย์” บรรณาธิการโดย เสมอชัย พูลสุวรรณ

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม (ปีที่ 2)

โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

ฉบับ “เราทั้งหมดล้วนเป็นคนอื่น” บรรณาธิการโดย นลินี ตันธุวนิตย์

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา รุ่นแรกของประเทศไทย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558 นับเป็นดุษฎีบัณฑิตสาขามานุษยวิทยารุ่นแรกของประเทศไทย

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม

ประชุมการนำเสนอผลงานประจำปี โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ วันจันทร์ที่ 19 และอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

จิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม

หนังสือ จิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม เล่มที่ 1 ตัวบท และ เล่มที่ 2 ภาพประกอบและคำอธิบาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award ประจำปี 2558-2559 ด้านมนุษยศาสตร์

เรื่องราว-เรื่องลาว: ประสบการณ์นักวิจัยไทยในลาว บนเส้นทางสู่ปี 2020

วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์