students

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558-2563

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 วิภาวิณี ดิษฐ์ธนกูล (มายล์ด) ประธาน ปพิชญา พรหมมี (ป่าน) รองประธาน ชนิษฎา กอหงษ์ (มายด์) เลขานุการ มัชชิชา นาคศุภมิตร (มิ้ง) เหรัญญิก พัสมพร จรัสสิริธนรัช (มุก) เหรัญญิก สุภกร ปรีดีขนิษฐ์ (แก้ว) ประชาสัมพันธ์ กันตภณ ทวีรัตน์ (มอร์) กีฬา วริษฐา ถาวรกิจ (แบม) วิชาการ เอวา วงษ์วิไลวารินทร์ (วาวา) สวัสดิการ ศุภกร มาเม้า (ซิมิหลาเปรม) วัฒนธรรม กนกพร โพธิ์พล (ปุ๊ก) สันทนาการ ปณิตา สิริวิศิฏฐกุล (หงษ์หยก) ทะเบียน พิทยาภรณ์ เทียนงาม (แยม) […]

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559 นายสุพศิน พรรณรังษี (แบงค์) ประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นางสาวณัฏฐณิชา โชคชัยนิรันดร์ (แน๊ต) รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นางสาวพิมพ์พิชชากร ภู่อินทร์ (ฟิล์ม) เลขานุการ นางสาวกัญญาณัฐ มีแสง (มุก) ฝ่ายเหรัญญิก นายพีระศิษฏ์ วีระจันทร์ (อาร์ม) ฝ่ายเหรัญญิก นางสาวนุชรวี ศรีหาสาร (อิง) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายปกป้อง กสิณฤกษ์ (ปกป้อง) ฝ่ายกีฬา นางสาวกานต์พิชชา อภิวันท์สนอง (ออม) ฝ่ายวิชาการ นางสาวชมชนก หลิมรัตน์ (พลอย) ฝ่ายสวัสดิการ นายพสธร สุวรรณเกษม (ออมเล็ต) ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นางสาวขนิษฐา มาดลย์ (หยก) ฝ่ายสันทนาการ นางสาวณปภัช สิริเกษมชัย (แวว) ฝ่ายทะเบียน นางสาวแพรวพรรณ […]

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-13.00 น. ณ โครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

ตารางเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางเวลา ห้องพัก เบอร์ติดต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
กลุ่มสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557

ตารางเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา