students

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-13.00 น. ณ โครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

ตารางเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางเวลา ห้องพัก เบอร์ติดต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
กลุ่มสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557

ตารางเวลาอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

สำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี (ภาคปกติ) ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 11 กันยายน 2557