ข่าวกิจกรรมวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

อิสลามที่รู้สึก: ภาพ เสียง และความเคลื่อนไหว

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญชมภาพยนตร์และร่วมเสวนาวิชาการ อิสลามที่รู้สึก: ภาพ เสียง และความเคลื่อนไหว วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 – 16.30 น.

สัมมนาวิชาการ ด้นสนาม: ปฏิบัติการ ทักษะ และความรู้ (Field Improvisation: Practice, Skill, and Knowledge)

สำรวจ วิพากษ์ และแลกเปลี่ยนวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา จากประสบการณ์ของมหาบัณฑิต มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 – 15.00 น.

การบรรยายพิเศษ สำนักโพลล์กับการทำโพลล์ในประเทศไทย

โดย อาจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเอแบคโพลล์
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30-16.30 น.

เสวนาวิชาการ: ทำไมต้องไปไกรลาส

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ “ทำไมต้องไปไกรลาส” วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายนนี้

จินตกรรม-จินตนาการ “สุวรรณภูมิ”

สัมมนาวิชาการและนิทรรศการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 14 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การนำเสนอผลงานของอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในงาน “ธรรมศาสตร์วิจัย 2012”

อาจารย์จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตร์วิจัย” ประจำปี พ.ศ. 2555

การสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555 หัวข้อ “สู่สนาม:เริ่มต้นการเดินทางของนักสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาฝึกหัด”

การประกวดภาพถ่ายประกอบความเรียงชาติพันธุ์นิพนธ์ขนาดสั้น “น้ำ: อาคันตุกะ ผู้ไม่คุ้นเคย?”

โครงการวิจัย “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” ขอเชิญนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส่งภาพถ่ายประกอบความเรียงชาติพันธุ์นิพนธ์ขนาดสั้น เพื่อเข้าร่วมประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในนิทรรศการ “น้ำ: อาคันตุกะ ผู้ไม่คุ้นเคย?”

การนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาเสวนา ครั้งที่ 6: ทำไมสิงคโปร์จึงไม่ต้องการวิชามานุษยวิทยา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา กิติอาษา
(National University of Singapore)
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 14.30-17.30 น.