ข่าวกิจกรรมคณะ

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อประโยชน์แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และบุคคลที่สนใจทั่วไป โดย ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องโครงการบัณฑิตศึกษา และห้องโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 49 ปี ร่วมฟังสวดพระปริตร (แบบมอญ) ร่วมโครงการวัฒนธรรมอาหารชาวไทยมุสลิม ชมนิทรรศการภาพถ่าย และเสวนาวิชาการ โดยองค์การนักศึกษาคณะฯ

อบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ

อบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ “มองคน โลก สิ่งของ ผ่านเลนส์” วันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 57

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมประชุมประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นในการสรรหาคณบดี

วันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ร่วมระดมความคิดเห็นในประเด็น 1) สถานะในปัจจุบันของคณะฯ 2) วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่ควรจะเป็นไปในอนาคต เพื่อนำไปประกอบการสรรหาคณบดีสืบแทนคณบดีคนปัจจุบันที่จะหมดวาระลง

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน โบว์ลิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ชิงถ้วยรางวัล ชนะเลิศทีมรวม และ MAN OF THE MATCH พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00-19.00 น. ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ – รังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัณฑร อ่อนดำ: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสังคมวิทยา) ปีการศึกษา 2555

สภามาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑร อ่อนดำ เป็นผู้เหมาะสมที่จะได้รับปริญญา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสังคมวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2555 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จะเข้าถึงทุนวิจัย สกว.ได้อย่างไร?

โครงการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่สนใจ ได้มีโอกาสเข้าถึงทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

มองเพื่อนบ้านผ่านดนตรีไทย

ขอเชิญรับฟังเพลงสิบสองภาษา บรรเลงโดยวงปี่พาทย์จากกรมศิลปากร และรับฟังการบรรยายให้ความรู้โดย คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30-15.30 น. ห้องเอนกประสงค์ 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบ 48 ปี

ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ ฟังเพลงสิบสองภาษา และชมนิทรรศการ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบ 48 ปี วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556