TU-museum

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ความร่วมมือไทย-ปากีสถาน

ดร.อับดุล ซาหมาด และ อิมราน โชเกต เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

55 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: การก้าวข้ามสู่ดินแดนอันพร่าเลือน

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากำลังก้าวข้ามสู่ความสนใจในดินแดนทางวิชาการที่ดูพร่าเลือนและยังไม่มีผู้ใดครอบครองเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทั้งนี้โดยอาศัยศาสตร์และศิลป์แห่ง “การทำความเข้าใจ” ซึ่งเป็นหลักปรัชญาสำคัญของคณะฯ (เข้าใจ เคารพ เปลี่ยนแปลง)

บรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ “แสง สิ่งของและการมองเห็น : ภาพถ่ายสิ่งของจากภาคสนามและการทำความเข้าใจคนอื่น”

เมื่อในวันอังคารที่ 28 ส.ค. 61 ณ ห้อง Auditorium 1
อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มธ. ศูนย์รังสิต

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Museum Thailand Awards 2018

พิพิธภัณฑ์ด้านวัฒนธรรม จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
(สพร.) หรือมิวเซียมสยาม เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561

ขอเชิญนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020
ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขอเชิญเยี่ยมชมงานจัดแสดง

ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 28 ธ.ค. 61
เวลาทำการ 9.30 – 15.30 น.
ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มธ. ศูนย์รังสิต

โครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร : One Day at the Museums

ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี และ Tooney Venue ( Toy Museum ) ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

วัฒนธรรม “รัก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ทัศนาเมืองกับเรื่องเครื่องปั้นเมืองราชบุรี

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 7.00-18.00 น. รับจำนวนจำกัด 20 คน ผู้เข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ

อบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ “มองคน โลก สิ่งของ ผ่านเลนส์” วันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 57