teera

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย ครั้งที่ 3
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย. 2564 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

การนำเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย ครั้งที่ 2
เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัย (Steering Committee)

“โครงการพัฒนาเครื่องมือในการจำแนกผู้กระทำผิดและโครงการพัฒนากระบวนการจำแนกผู้กระทำผิด” ห้อง BB201 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ: “การพัฒนาเครื่องมือจำแนกผู้กระทำผิด” และ “การพัฒนากระบวนการจำแนกผู้กระทำผิด” วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันหาแนวทางศึกษาโครงการวิจัยครั้งที่ 2

โครงการจ้างเหมาบริการประเมินผลการดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

การเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการสำรวจ

โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งปะเทศไทย (Engagement Survey) ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันหาแนวทางศึกษาโครงการวิจัยครั้งที่ 1

โครงการจ้างเหมาบริการประเมินผลการดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

การฝึกอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ”

วันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ ห้อง 408 อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ 3 (SC3) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2038 และ 2039 อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ 1 (SC1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต