teera

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ: “การพัฒนาเครื่องมือจำแนกผู้กระทำผิด” และ “การพัฒนากระบวนการจำแนกผู้กระทำผิด” วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันหาแนวทางศึกษาโครงการวิจัยครั้งที่ 2

โครงการจ้างเหมาบริการประเมินผลการดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

การเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการสำรวจ

โครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งปะเทศไทย (Engagement Survey) ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันหาแนวทางศึกษาโครงการวิจัยครั้งที่ 1

โครงการจ้างเหมาบริการประเมินผลการดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

การฝึกอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ”

วันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ ห้อง 408 อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ 3 (SC3) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2038 และ 2039 อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ 1 (SC1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการสนับสนุนการจัดทำและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษผ่านสื่อนวนิยาย

หนึ่งในผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการโดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.)

ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2561

ในปีงบประมาณ 2561 กองทุนวิจัยระดับคณะ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศสำหรับคณาจารย์ประจำคณะฯ รวม 4 ทุน

แถลงผลการศึกษา การจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 น. – 15.05 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ มธ. ท่าพระจันทร์

ขอเชิญรับฟังแถลงผลการศึกษา การจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 น. – 15.05 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

“โครงร่างองค์กร (OP) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx”
วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ มธ.ศูนย์รังสิต