undergraduate

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ค. 62 เวลา 11.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สนามกูมี: การนำเสนอผลงานนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

15 กุมภาพันธ์ 2562 | 13.15-17.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมสานสัมพันธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SuperSOC) ครั้งที่ 10
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 | 08.00 – 14.30 น.
อาคารบรรยายรวม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สนุกสนาม: การนำเสนอผลงานนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

16 กุมภาพันธ์ 2561 | 13:00 – 17:00 น.
ห้อง Auditorium 2 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

[CFP] สัมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

ขอเชิญส่งบทความวิชาการมทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี เข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานสัมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับเข้าศึกษาในคณะสังคมวิทยาฯ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (ฉบับเปลี่ยนสถานที่สัมภาษณ์) โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รับสมัครนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

สำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี (ภาคปกติ) ยื่นใบสมัครภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559