undergraduate

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558-2563

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 วิภาวิณี ดิษฐ์ธนกูล (มายล์ด) ประธาน ปพิชญา พรหมมี (ป่าน) รองประธาน ชนิษฎา กอหงษ์ (มายด์) เลขานุการ มัชชิชา นาคศุภมิตร (มิ้ง) เหรัญญิก พัสมพร จรัสสิริธนรัช (มุก) เหรัญญิก สุภกร ปรีดีขนิษฐ์ (แก้ว) ประชาสัมพันธ์ กันตภณ ทวีรัตน์ (มอร์) กีฬา วริษฐา ถาวรกิจ (แบม) วิชาการ เอวา วงษ์วิไลวารินทร์ (วาวา) สวัสดิการ ศุภกร มาเม้า (ซิมิหลาเปรม) วัฒนธรรม กนกพร โพธิ์พล (ปุ๊ก) สันทนาการ ปณิตา สิริวิศิฏฐกุล (หงษ์หยก) ทะเบียน พิทยาภรณ์ เทียนงาม (แยม) […]

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559 นายสุพศิน พรรณรังษี (แบงค์) ประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นางสาวณัฏฐณิชา โชคชัยนิรันดร์ (แน๊ต) รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นางสาวพิมพ์พิชชากร ภู่อินทร์ (ฟิล์ม) เลขานุการ นางสาวกัญญาณัฐ มีแสง (มุก) ฝ่ายเหรัญญิก นายพีระศิษฏ์ วีระจันทร์ (อาร์ม) ฝ่ายเหรัญญิก นางสาวนุชรวี ศรีหาสาร (อิง) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายปกป้อง กสิณฤกษ์ (ปกป้อง) ฝ่ายกีฬา นางสาวกานต์พิชชา อภิวันท์สนอง (ออม) ฝ่ายวิชาการ นางสาวชมชนก หลิมรัตน์ (พลอย) ฝ่ายสวัสดิการ นายพสธร สุวรรณเกษม (ออมเล็ต) ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นางสาวขนิษฐา มาดลย์ (หยก) ฝ่ายสันทนาการ นางสาวณปภัช สิริเกษมชัย (แวว) ฝ่ายทะเบียน นางสาวแพรวพรรณ […]

บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ค. 62 เวลา 11.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สนามกูมี: การนำเสนอผลงานนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

15 กุมภาพันธ์ 2562 | 13.15-17.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมสานสัมพันธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SuperSOC) ครั้งที่ 10
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 | 08.00 – 14.30 น.
อาคารบรรยายรวม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สนุกสนาม: การนำเสนอผลงานนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

16 กุมภาพันธ์ 2561 | 13:00 – 17:00 น.
ห้อง Auditorium 2 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

[CFP] สัมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

ขอเชิญส่งบทความวิชาการมทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี เข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานสัมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับเข้าศึกษาในคณะสังคมวิทยาฯ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (ฉบับเปลี่ยนสถานที่สัมภาษณ์) โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต